บริการด้านบัญชี
   บริการด้านบัญชี
 
   -จัดทำสมุดบัญชีรายวันและสมุดบัญชีแยกประเภท

  -จัดทำบัญชีรายเดือน

  -จัดทำงบการเงินประจำปีโดยผู้จัดทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติการบัญชีเพื่อยื่นต่อ
    กรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

 

     
Copyright © 2015. Executive Accounting Service Co.,Ltd..