บริการด้านภาษีอากร
  บริการด้านภาษีอากร

   -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

   -จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1, ภงด. 3 และ ภงด. 53

   -จัดทำจัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30

  
-จัดทำจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภงด. 90, ภงด. 91, ภงด. 94 และ อื่นๆ

   -จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภงด. 50 และ ภงด. 51         

 

     
Copyright © 2015. Executive Accounting Service Co.,Ltd..